stl model-Icon of St. Nicholas the Wonderworker winter

$2,20

stl file format. Size in MB-29,25 Art. icon.344_Nikolay_Chudotvorets_zimniy_ispravlennaya_chistovaya

stl model-Icon of St. Nicholas the Wonderworker winter
stl model-Icon of St. Nicholas the Wonderworker winter

$2,20